8 grudnia 2017

Szukamy pracownika

Tatrzański Park Narodowy ogłasza ponowny nabór na stanowisko pracownika odpowiadającego za sprawy kadrowe.

 1. Nazwa i adres jednostki: Tatrzański Park Narodowy z siedzibą 34-500 Zakopane ul. Kuźnice 1
 2. Stanowisko: Specjalista ds. kadr.
 3. Liczba etatów: 1, wymiar czasu pracy - pełen etat
 4. Wymagania:


I. Wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie wyższe, preferowane: kierunkowe lub ekonomiczne, ( konieczny odpis lub kserokopia dyplomu),
f) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku min. 3 lata,
g) udokumentowany 3 letni staż pracy na stanowisku specjalisty ds. kadr, (konieczna kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenie o zajmowanym stanowisku i latach pracy na tym stanowisku z obecnego zakładu pracy),
h) niezbędna znajomość przepisów:

 • ustawy Kodeks pracy,
 • ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 • ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
 • ustawy o ordynacji podatkowej,
 • ustawy o finansach publicznych,
 • Kodeks karny skarbowy,
 • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

i) biegła znajomość oprogramowania System Płace ZUS - Płatnik,
j) biegła umiejętność pracy na komputerze w zakresie programów biurowych, księgowych i urządzeń biurowych.

II. Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie zawodowe w zakresie praktycznej znajomości procedur związanych z naliczaniem płac, podatków i ubezpieczenia społecznego,
b) samodzielność i umiejętność organizowania pracy własnej,
c) dyspozycyjność, odpowiedzialność, obowiązkowość, rzetelność,
d) umiejętność pracy w zespole,
e) wysoka kultura osobista.


5. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

I. kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników TPN,
II. sporządzanie umów o pracę,
III. sporządzanie, wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudniania i wynagrodzeń pracowników, do których wydawania pracodawca zobowiązany jest przepisami prawa,
IV. prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich,
V. wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika,
VI. przyjmowanie wniosków dotyczących wypłaty należnych i wynikających z przepisów prawa, świadczeń pracowniczych,
VII. prowadzenie spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
VIII. współpraca z PUP w zakresie organizacji robót publicznych oraz staży,
IX. sporządzanie sprawozdań w zakresie zatrudnienia pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami,
X. sporządzanie sprawozdań w zakresie spraw personalnych, określonych przez odpowiednie przepisy prawa, do Urzędu Statystycznego,
XI. prowadzenie dokumentacji związanej z udzielaniem urlopów macierzyńskich i wychowawczych oraz z rejestrowaniem okresów absencji chorobowej,
XII. prowadzenie rejestrów emerytów i rencistów Tatrzańskiego Parku Narodowego,
XIII. współpraca z Zespołem Finansowym Tatrzańskiego Parku Narodowego w zakresie:
a) przygotowania list płac, naliczania wynagrodzeń pracowników, zleceniobiorców z uwzględnieniem wszelkich dodatków i potrąceń, (w zastępstwie pracownika ZFK),
b) przygotowania dokumentacji i wypłat wynagrodzeń z tytułu umów zleceń oraz umów o dzieło,
c) sporządzania zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiednich miesięcznych i rocznych deklaracji do PFRON,
d) okresowa analiza funduszu płac,
e) sporządzanie planów rocznych.


6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca przy komputerze wykonywana w biurze Tatrzańskiego Parku Narodowego w Zakopanem.

7. Wskazanie wymaganych dokumentów:

I. list motywacyjny,
II. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
III. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
IV. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, staż pracy i doświadczenie,
V. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach,
VI. oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa skarbowe oraz o nie toczeniu się przeciwko niemu postępowania karnego,
VII. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z odrębnych przepisów,
VIII. oświadczenie kandydata o posiadaniu umiejętności w zakresie wskazanym przez niego w CV oraz, że nie posiada przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku pracy, o które ubiega się,
IX. inne dokumenty według uznania (opinie, referencje).

DOKUMENTY APLIKACYJNE: LIST MOTYWACYJNY ORAZ CV POWINNY BYĆ OPATRZONE KLAUZULĄ

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r., poz.2135)”.

Oświadczenia oraz kserokopie dokumentów winny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie złożone przez kandydata dokumenty winny być wymienione w odrębnym spisie dokumentów.


8. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Tatrzańskiego Parku Narodowego, 34-500 Zakopane ul. Kuźnice 1 osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego), w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko Specjalisty ds. kadr”

Termin składania dokumentów: do dnia 15 grudnia 2017 roku do godz. 15.00. Aplikacje, które wpłyną do TPN po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Tatrzańskiego Parku Narodowego.


9. Konkurs składa się z trzech etapów przeprowadzonych przez komisję, która zostanie powołana Zarządzeniem Dyrektora TPN.

Etap I - Wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

Etap II - Praktyczne sprawdzenie umiejętności.

Etap III - Rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą  rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna, o terminie której zostaną niezwłocznie powiadomieni telefonicznie.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja w szczególności ocenia umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

Zastrzegamy możliwość odstąpienia od konkursu w przypadku, gdy przedstawione oferty nie będą zadawalające.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem: 18 20 23 233 lub mejlowo: wobrochta@tpn.pl


10. Pozostałe informacje:

I. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
II. Dokumenty aplikacyjne osób, które brały udział w naborze, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Tatrzańskim Parku Narodowym.
III. Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć: oryginały świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i staż, oryginał świadectwa lub dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie, zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych - zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy. Brak złożenia w/w dokumentów będzie skutkował nie zawarciem umowy o pracę.

Drukuj